Soda, Schlacke

Sodasstrahlen, Sodastrahlmittel, Backpulverstrahlen
Schlacke, Schmelzkammerschlacke, Aluminiumsilikat, Strahlmittel